Gündem

Piyasadan haberler

AVHOL… Şirketin 03.09.2021 tarih ve 2021/15 sayılı yönetim kurulu kararı ile; Şirket %100 bağlı ortaklığı Seren Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin Sahibi Olduğu İstanbul İli, Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, 852 Ada ve 32 Parselde kayıtlı bulunan 231 m2 tapu alanına sahip 8 katlı binada hizmet veren Özel Global Dr. Göz Tıp Merkezi’nin aktifinde bulunan demirbaşlarıyla birlikte işletilmesi için aylık net 150.000,00.-TL+KDV olup, Eylül-2021 – Eylül-2022 dönemi toplam 1.800.000,00.-TL+KDV bedel ile Ares Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.’ye kiraya verilmesine, müteakip kira dönemlerinde kira bedelinin yıllık tefe tüfe oranında artış yapılmasına, kiralama süresinin 3 yıl olmasına, Şirket ve %100 bağlı ortaklığı Seren Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin sahip olduğu Tıp merkezinin işletmesinden doğacak bütün giderlerin Ares Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.’ye yansıtılmasına, karar vermiştir.

BJKAS… Profesyonel futbolcu Miralem Pjanic’in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 2.750.000 Avro garanti ücret Şirket tarafından ödenecektir.

CCOLA… Rekabet Kurulu’nun Şirket İştiraki Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ (CCSD)’ye 17 Nisan 2020’de tebliğ edilen ve aynı tarihte kamuya açıklanan 15.04.2020 tarihli yazısında; 02.04.2020 tarih ve 20-18/244-M sayılı kararı neticesinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 41. maddesi uyarınca 4054 sayılı Kanunun ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla CCSD nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmişti. Soruşturma sürecinin devamı esnasında CCSD tarafından rekabetçi endişelerin giderilmesini temin etmek üzere taahhüt başvurusunda bulunulmuş ve yapılan başvuru Kurul tarafından uygun görülerek taahhüt görüşmeleri başlatılmıştı. Yürütülen süreç neticesinde taahhüt önerileri Kurul tarafından uygun görülerek kabul edilmiş ve CCSD hakkında açılan soruşturma taahhüt kararı ile sonlandırılmıştır. İlgili taahhütlere uyum çalışmaları hemen başlatılacaktır.

CRFSA… CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (‘’CarrefourSA”) ile Mahmut Bakır, Yalçın Bakır, Murat Bakır, Ramazan Bakır, Ahmet Doğrul, Murat Doğrul, Mustafa Doğrul (‘’Alıcılar”) arasında CarrefourSA’nın %100 oranında pay sahibi olduğu Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme Anonim Şirketi’nin (”Adana Gayrimenkul”) sermayesinin %100’ünü temsil eden her biri 1 TL nominal değerde 113.264.693,28 adet payın tamamının 212.000.000 TL (KDV hariç) peşin bedel karşılığında, Alıcılar’a satılması hususunda 03.09.2021 tarihinde hisse devri sözleşmesi imzalanmış ve pay devir işlemi tamamlanmıştır.

EKGYO… İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1.Etap 4.Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri ihalesi, Emlak Konut GYO A.Ş. İnşaat Yapım İşleri İhale ve Sözleşme Yönetmeliği’ne göre, 15.09.2021 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (Davet) ile yapılacaktır. -İstanbul Hoşdere Emlak Konut Vadi Evleri 1.Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri ihalesi, 03.09.2021 tarihinde saat 11:00’da yapılmıştır. -Şirket projelerinden İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Nidapark Küçükyalı) kapsamında, 16771 Ada 1 Parseldeki A1, A2, A3 Bloklar ile Kafeterya ve Kapalı Otopark Blokları’nın kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 01.09.2021 tarihinde onaylanmıştır. -İstanbul Kartal Esentepe 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’nin sözleşmesi, Yüklenici Yıldızlar İnş. ve Tic. A.Ş. ile 03.09.2021 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme değerleri şu şekildedir; Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 1.150.000.000 TL Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı (ASKŞPGO) : %35,10 Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 403.650.000 TL

ISGSY… Bağlı ortaklık Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.’nin (“Toksöz”) 29.12.2020 tarihli 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında 6 numaralı gündem maddesinde alınan yönetim kurulunun yapısı ve üyelerin seçimine ilişkin esas sözleşme tadili kararının iptali talebiyle Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 2021/285 dosya numarası ile açılan davanın istinaf yolu açık olmak üzere reddine karar verilmiştir. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin davanın reddi kararına karşı, davacı Zafer Parlar istinaf yoluna başvurmuş, istinaf başvurusuna Toksöz tarafından yasal süresi içerisinde cevap verilmiştir.

FRIGO… Yönetim kurulunun 26.04.2021 tarihinde almış olduğu karar ile; Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6.maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketin 175.000.000.- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.100.000.- Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, 112.000.000 TL’sı (%1.009,00901) nakden (bedelli), 16.900.000 TL’ sı (%152,25225) iç kaynaklardan (2020 yılı karından) karşılanmak suretiyle 128.900.000 TL arttırılarak; 140.000.000 Türk Lirası’na çıkarılmasına karar verilmişti. Aynı tarihte yönetimce alınan ve kamuoyuna duyurulan “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanacağına İlişkin Rapor” da; “Frigo-Pak Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.” ni kurma kararı almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu izni ile kurulacak bu ortaklığın 30.000.000 TL başlangıç sermayesi olacak ve kuruluşundan itibaren ilgili tebliğ ve düzenlemeler kapsamında paylarının asgari % 25’i 6 ay içinde halka arz edileceği kararlaştırılmıştır. Sermaye artırım başvurusu halen Kurul’ca değerlendirilmektedir. Kurulca uygun görülmesi durumunda, “Frigo-Pak Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.” na ilişkin süreç ivedilikle başlatılacaktır.

GLYHO, ISY… Şirketin bağlı ortaklıklarından Actus Portföy Yönetimi A.Ş. ile İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin (“İstanbul Portföy”) birleşmesi sonucu Şirketin İstanbul Portföy’ün sermayesinde sahip olduğu pay oranının %26,6 olduğu ve Şirketin İstanbul Portföy’ün ilave %40 hissesini satın almak üzere bir satın alma opsiyonu bulunduğu 25.09.2020 tarihinde duyurulmuştur. Yine aynı kapsamda Şirket Yönetim Kurulun İstanbul Portföy’ün ilave %40 hissesini satın almak üzere ilgili satın alma opsiyonunun kullanılmasına karar verdiği hususu da 20.05.2021 tarihinde duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulunun öngörülen hisse devir işlemine izin vermesi akabinde devralma işlemleri bugün itibarıyla tamamlanmış, gerçekleşen hisse devri sonucunda Hasan Turgay OZANER, Tufan DERİNER ve Alpaslan ENSARİ’nin sahibi olduğu, İstanbul Portföy’ün sermayesinin %40’ına tekabül eden her biri 1,-TL, toplam 5.673.600,-TL nominal değerli 5.673.600 adet pay Şirkete devrolmuştur. Hisselerin satın alma bedeli 77.352.322,- TL olup bugün itibarıyla nakden ve defaten ödenmiştir. Şirket bu kapsamda İstanbul Portföy’ün %66,6 hissedarı haline gelmiş olup Hasan Turgay OZANER, Tufan DERİNER ve Alpaslan ENSARİ, İstanbul Portföy’de toplam %22,3 hisse oranı ile hissedar ve yönetici olarak kalmaya devam edeceklerdir.

HDFGS… Şirkete 25.08.2021 tarihinde Sporttz Spor Yatırımları A.Ş. sermayesinin %13,61’ine tekabül eden paylara 12.788.100. TL bedelle iştirak edilmiş, diğer taraftan 27.08.2021 tarihinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. PRE-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na ait 8.602.212 adet katılma payı 8.359.999,52 TL bedelle satın alınmış ve ilgili yatırımlar kamuya duyurulmuştu. Bu çerçevede; şirketin iştirak ettiği Sporttz Spor Yatırımları A.Ş. ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. PRE-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Fransız futbol haber portalı “Match en Direct” ile Türk spor haberleri ve skor portalları “Maçkolik” ve “Sahadan”‘ı satın almak üzere DAZN Group ile anlaşma imzaladığını duyurmuştur. HUBVC… Midpoly Oyun Yazılım Tasarım Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi’nde (“Midpoly, Şirket”) sahip olduğu, Şirket sermayesinin %5’ine tekabül eden toplam 2.500 TL nominal değerli payın; Şirket giderlerinin gelirleri karşılayamaması, öz kaynakların eksiye düşmesi, yeni öz kaynak veya yabancı kaynak yaratılamaması, dünyada ve ülkede yaygın Covid-19 ve ekonomik kriz sebepleri ile Şirket kurucuları Buğra Süslü ve Mehmet Doğu Yürür’e; STRS’nin Şirketten olan (281.000 TL ana para ve 123.418,23 TL faiz olmak üzere toplam) 404.418,23 TL alacağının 274.518,23 TL’lik kısmından vazgeçilmesi, kalan 129.900 Türk Lirası olan kısmının, söz konusu işleme ilişkin 02.09.2021 tarihli sözleşmenin imza tarihinden itibaren 3 iş günü içinde STRS’ye ödenmesi şartıyla, satılmıştır. 129.900 TL olan alacak tutarı STRS tarafından 03.09.2021 tarihinde bugün tahsil edilmiştir. Bağlı ortaklığın Şirket’te payı kalmamıştır. Şirket Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin ise Midpoly’de payı yoktur.

ITTFH, ADESE… Bağlı ortaklık İmaş Makina San.A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 03.09.2021 (Bugün) tarihinde İmaş Makina San. A.Ş. Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’na izin başvurusunda bulunulduğu İmaş Makina San. A.Ş. tarafından Şirkete bildirilmiştir.

HUBVC… Şirketin 03.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; Faaliyet konusu dijital medya teknolojileri olan Livad Medya Teknoloji A.Ş.’nin (“Livad”) 62.500 TL olan sermayesinin %5’ine tekabül eden, her biri 1 kuruş (0,01 TL) nominal değerde toplam 312.500 adet toplam 3.125 TL nominal değerli, B grubu imtiyazlı paylarının toplam 100.000 ABD Doları karşılığı bedel ile satın alınmasına karar verilmiş, Livad’in 03.09.2021 tarihinde bugün gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’unda iş bu satın alma işlemi onaylanmıştır. Satın alma tutarı 06.09.2021 tarihinde ödenecek olup, 03.09.2021 tarihli Livad Olağanüstü Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi ile satın alma süreci tamamlanmış olacaktır.

IZTAR… 03.09.2021 tarihli Genel Kurulda Şirket Yönetim Kurulu’nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesinde yönetim kurulunun da almış olduğu karar çerçevesinde 2020 mali yılının zarar ile kapatılması sebebiyle, kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

KZBGY… Şirket portföyünde bulunan Marmaris Kızılbük Wellness Resort Projemizde bugüne kadar 8.473 adet devremülk satışı (ön satış) gerçekleştirilmiş olup, sözleşmeleri yapılmıştır. Yapılan devremülk satışlarına ilişkin toplam KDV hariç 790.739.129-TL ön satış cirosu elde edilmiştir.

RTALB… Şirketin 30.04.2020 tarihli özel durum açıklamasında, Şirket bağlı ortaklığı A1 Yaşam Bilimleri A.Ş. ile küresel IVD üreticilerinden biri arasında Diagnovital Sars-CoV-2 Real Time PCR kitinin 1 yıl süreyle üretim ve sevkiyatı konusunda distribütörlük ve tedarik anlaşması imzalandığı kamuya duyurulmuştur. Söz konusu distribütörlük ve tedarik anlaşması 02.09.2021 tarihi itibarıyla yenilenerek 1 yıl süreyle Diagnovital Sars-CoV-2 Real Time PCR kitinin yanı sıra SARS-CoV-2 Diagnovital ürün portföyüne yeni eklenen mutasyon deteksiyon kitlerini (varyant virüslerin tanısına yönelik kitler) de içerecek şekilde genişletilmiştir.

RYGYO… Şirket portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2080 Ada 1 Parsel üzerindeki 23.188,45 m2 arsa üzerinde bulunan 57.387 m2 deponun 500 m2’lik depolama alanı, 06/08/2020 tarihinde özel durum açıklaması ile kiralama sözleşmesini kamuoyuna duyurulan kiracı “Tiamob Tedarik Hizmetleri A.Ş.”ye ek protokol yapılarak 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık 160.000-TL+KDV gelir elde edilecektir. -Şirket portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2087 Ada 3 Parsel üzerindeki 7.037 m2 arsa üzerinde bulunan 7.931 m2’lik deponun 1.113 m2’lik depolama alanı “Lapp Kablo San.ve Tic. Ltd. Şti.”ye 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren başlamak üzere 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede 550.000 TL+KDV gelir elde edilecektir. -Şirket portföyünde bulunan İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Ansızca Köyü 253 Ada 2 Parsel üzerindeki 12.902,23 m2 arsa üzerine inşa edilecek asma katlar dahil 7.128 m2 deponun tamamı 01/04/2022 tarihinden itibaren başlamak üzere “Bidfood Efe Dağıtım ve Pazarlama A.Ş.”ye 5 yıl+5 yıl toplam 10 yıllığına kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan yaklaşık 62.000.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.

SAYAS… Şirket ülkemizde ve dünyada gerçekleştirilmekte olan projeleri takip ederek uygun gördüklerine teklif vermektedir. Bu çerçevede Güney Kore’de yerleşik müşteri Dongkuk S&C tarafından Japonya’da gerçekleştirilecek bir proje için rüzgar türbin kulesi iç aksam tedariki konusunda bağlantı sağlanmıştır. Şirket tarafından ilk kez Japonya’ya ihracat yapılacağı için stratejik önemi bulunan bu sipariş hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi yerinde görülmüştür. Konuyla ilgili açıklama ihale sonucunun kesinleşmesinin beklenmesi amacıyla SPK Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulunun 2/8/2021 tarihli kararı ile ertelenmiştir.

TRILC… Türkiye de antijenden başlayarak yerli üretimi yapılacak olan (purified chick embryo cell rabies ) kuduz aşısı için ruhsatlandırma yüksek öncelik başvurusunda bulunulmuştur .

ULUUN… %100 Bağlı Ortaklık olan Rolweg S.A. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’ nun 02.09.2021 tarihinde yapmış olduğu Buğday İthalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif ile 33.032.250 USD ( 273.837.353 Türk Lirası) değerinde ihale kazanmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu