Gündem

Piyasadan haberler

AKSUE… Şirket 12.07.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 Yılı Faaliyet Döneminde 10.526.771,49 TL Dönem zararı olmasından ötürü , 2020 Yılı Faaliyet dönemine ilişkin Kâr Payı dağıtılmamasına ilişkin önerisi, Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.

AKSUE… Sermaye Piyasası Kurulunca daha önce verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2020 yılı sonu itibariyle dolmuş olması ve gelecek dönemlerde alınacak bir sermaye artırım kararına esas oluşturmasını teminen, 2021-2025 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınması ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000.-TL dan 150.000.000.-TL na artırılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin 7.maddesinin ekteki şekilde tadili Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 25.05.2021 tarihinde onaylanmıştır. SPK onayını müteakip, şirket esas sözleşmesinin 7.maddesinin tadil edilmesi için, Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlere İlişkin Tebliğ uyarınca, 31.05.2021 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvuru Bakanlık tarafından 09.06.2021 tarihinde onaylanmış, 15.06.2021 tarihinde şirkete tebliğ edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlık tarafından onaylanan tadil tasarısı 12.07.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantıda, Sayın Genel Kurulun onayına sunulmuş ve ilgili tadil tasarısı oy birliği ile kabul edilmiştir.

 ASELS… ASELSAN ve ROKETSAN arasında oluşturulan İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemleri ile ilgili olarak 12.07.2021 tarihinde, ASELSAN payı 103.625.308,95,- Avro ve 481.738.647,44,- TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.

ATLAS… Şirketin, Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla esas sözleşmenin 11. maddesinin tadili için 24.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğu başvuru, 22.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun E-12233903-335.07-3804 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 26.03.2021 tarih ve E.62726641 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup, Genel Kurulda ortakların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

ATLAS… Yönetim Kurulu’nun 07.04.2021 Tarih ve 2021/09 Sayılı Kararı ile alınan 2020 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 6.758.259,00TL’lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 6.834.239,09TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 341.711,95TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiye kârdan hesaplanan 1.283.309,41TL tutarında ortaklara kâr dağıtımı yapılmasına, dağıtılacak bu kârın 06/12/2021 tarihinden itibaren dağıtılmasına, kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 5.133.237,64-TL’lik dönem Kârının (Yasal Kayıtlara Göre 5.209.217,73-TL kâr) olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ( Yasal kayıtlara göre 5.133.237,64-TL kar) olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin yönetim teklifi, Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

BAGFS… 21 Haziran 2021 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği gibi, çevre izin/lisans işlemlerine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talimat ve koordinasyonunda gerekli iş ve işlemleri yürütmeye devam etmekteyiz. Bu kapsamda T.C Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler neticesinde, 09.07.2021 tarihinde “İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı” alınmıştır. Ayrıca, 14 Haziran 2021 tarihli KAP açıklaması doğrultusunda, ilgili idarenin 11.06.2021 tarihli ve E-64275756-858- 1102881 sayılı İdari Yaptırım Karar Tutanağına konu idari para cezası ve tesis faaliyetin durdurulması idari işlemlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli olarak 9 Temmuz 2021 tarihinde İdare Mahkemesi nezdinde dava ikame edildiği kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

CASA… Şirket Genel Kurulu 09.07.2021 tarihinde toplanarak, Yönetim Kurulunun kar payı dağıtılması yönündeki 05.03.2021 tarih ve 2021-05 sayılı kararını katılanların oy birliği ile onaylamıştır.

 ESCAR… Escar Turizm Taşımacılık payları, 13/07/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 54.300.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.

FONET… Şirket 12.07.2021 tarihinde Katar merkezli AAMAL MEDICAL W.L.L. şirketi ile Fonet yazılım ürünlerinin Katar devleti sınırları içerisinde satış, pazarlama ve destek hizmetleri için Distribütörlük anlaşması imzalanmıştır.

GOLTS… Şirket 22.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kar dağıtımına ilişkin alınan karar çerçevesinde, Yönetim Kuruluna dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunda verilen yetki kapsamında, Yönetim Kurulunun 12.07.2021 tarihli 2021/28 nolu toplantısında; 13.07.2021 tarihi itibariyle kar dağıtımının yapılmasına karar verilmiştir.

 GRM, BASGZ… Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-4 Haziran 2021 tarihlerinde 9,72 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları 11.06.2021 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar’da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurum aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 10.07.2021 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST’ te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir.

KLGYO… T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Abbasağa Mahallesi 347 Ada 1 Parselde Bulunan Taşınmaza İlişkin Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi ihalesinde teklif uygun bulunmuş olup Şirketin %99 hissesine sahip olduğu Kiler GYO A.Ş. – Biskon Yapı A.Ş. İş Ortaklığı sözleşmenin imzalanması için davet edilmiştir.

KLKIM… Şirket Yönetim Kurulu’nun 12.07.2021 tarih ve 2021/41 sayılı toplantısında; sermayesine % 51 oranında iştirak edilen Arnavutluk Tiran’da kurulu Kalekim Neon SHA (“Şirket”)’nin 12.07.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan karar ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; büyüme nedeniyle işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla, Şirket 230.000,00.- Avro (İkiyüzotuzbin Avro) ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 50.000,- Avro (Ellibin Avro) artırılarak 280.000,- Avro (İkiyüzseksenbin Avro)’na çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına, yeni pay alma hakların tamamının kullanılmak suretiyle 25.500,- Avro (Yirmibeşbinbeşyüz Avro) ödenmek suretiyle iştirak edilmesine karar verilmiştir.

MTRYO… Yönetim Kurulunun, 07.04.2021 tarihli kararı ile 1.652.955,73 TL tutarında ortaklara kâr dağıtımı yapılması teklifi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiş olup, Kar Payı Dağıtım işlemlerine 08.12.2021 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.

 RALYH… Şirket Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 12.07.2021 tarihinde düzenlenen ” Hatay İli Antakya İlçesi, Aksaray Mahallesi, 1Etap 464 Adet Konut ve 24 Adet Dükkân İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ‘’ ihalesine katılmıştır. 129.500.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 8. en düşük teklifi vermiştir.

BIOEN… Hibrit olarak enerji üretimine imkan tanıyan elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ve enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından yayınlanmış olan elektrik piyasasında ön lisans veya lisanslara konu üretim tesislerinin santal sahalarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar a 17.04.2021 tarihinde eklenen 23.2 maddesi kapsamında şirket bünyesinde mevcut 11 tesisimizde yapılacak olan fizibilite çalışmaları sonucunda çöp gazı enerji üretimi dışında her bir tesis için ayrı ayrı toplamda 15 MW gücünde olması planlanan ilave enerji üretimi için çalışmalara başlandığını kamuoyuna duyurulmuştur.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu