Gündem

Piyasadan haberler

AKM, AKMEN… Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24 Haziran 2021 tarihli toplantısında alınan karar ile; “Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğleri” uyarınca Şirketin bireysel portföy yöneticiliği faaliyet izin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır. “Geniş yetkili aracı kurum” olarak bundan sonra faaliyette bulunulabilecek hizmet ve faaliyetlerin ayrıntısını gösteren tablo ekteki şekilde güncellenmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950081

ARCLK… 16 Aralık 2020, 31 Mart 2021 ve 1 Temmuz 2021 tarihli açıklamaları takiben, Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. ‘nin Çin’deki iştiraklerinin devrine ilişkin tescil işlemlerinin tamamlanmaması sebebiyle bir yeddi emin hesaba aktarılan hisse satın alma bedelinin 75,000,000 USD tutarlık kısmı, tamamlanan tescil işlemlerini takiben Hitachi Global Life Solutions, Inc.’e aktarılmış ve toplam hisse satın alma bedelinin transferi tamamlanmıştır.

ARSAN… Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 24.05.2021 tarihli toplantısında; -Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde 150.000.000.-TL (Yüzellimilyon TL) olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon TL) artırılarak 400.000.000.- TL’sına (Dörtyüzmilyon TL) yükseltilmesine, -Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanın geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine, -Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin ekteki şekliyle tadiline, -Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli yasal izinler alındıktan sonra Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul’un onayına sunulmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

AVGYO… Şirket portföyünde bulunan Ankara İli Yenimahalle İlçesi Orman Çiftliği Mahallesi 6024 Ada 17 nolu parselde kayıtlı Kargir Apartmanın 09.07.2021 tarihinden itibaren 3 (üç) yıllığına Sn. İbrahim Işık’a aylık 12.000 TL+ KDV bedelle, ilk yıl için yıllık 144.000 TL+KDV peşin ödeme alınarak kiraya verilmesine karar verilmiştir.

 BALAT… İştirak Berka Balata Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahip olduğu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 1722 ada 5 parselde 14.796,02 m2 tahsisli arsası ile ilgili planlanan 1.835 m2 B Blok inşaat çatı hariç tamamlanmıştır. Çatı ile ilgili önümüzdeki bir ay içerisinde gerekli sözleşmeler ve ödemeler yapıldıktan sonra B blok bina inşaatı tamamlanmış olacaktır. Organize Sanayi Bölgesi Yönetmeliği’ne göre inşaat tamamlandıktan sonra tapu alınacaktır. 01.06.2021 tarihinde Balatacılar A.Ş. başlamış olduğu ticari faaliyetine devam etmektedir. BALAT hissesinin düşmesi, yükselmesi veya durağan durumda olması şirket yönetimi ile ilgisi yoktur ve hiç bir şekilde müdahale edilmemektedir. 30.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurumu’na yapılmış olunan Sermaye Artışı başvurusu şu anda değerlendirme aşamasındadır.

CASA… Şirket Genel Kurulu 09.07.2021 tarihinde toplanarak, Yönetim Kurulunun kar payı dağıtılması yönündeki 05.03.2021 tarih ve 2021-05 sayılı kararını katılanların oy birliği ile onaylamıştır.

ENJSA… Elektrik Dağıtım Şirketleri İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin işyerleri ile ilgili olarak TES-İŞ Sendikası (Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası) ile devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri taraflar arasında varılan mutabakat neticesinde 01.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve 3 yıl süreli olarak anlaşma ile sonuçlanmıştır.

FORMT… Şirketin esas sözleşmesinin “SERMAYE” başlıklı 6. maddesindeki Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000.-TL’den (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) 1.200.000.000.-TL’ye (Bir Milyar İki Yüz Milyon Türk Lirası) artırılmasına ve tavan geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme tadili başvurusuna Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verildiği 08.07.2021 tarih ve 2021/35 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nden öğrenilmiştir. Söz konusu Esas Sözleşme tadiline izin verilmesi için Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılacak olup, Bakanlık izni sonrası Esas Sözleşme değişikliği 28.07.2021 tarihinde yapılacak olan 2020 yılı olağan genel kurul 2. toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

EUHOL… Şirket Yönetim Kurulu’nun 09.07.2021 tarih ve 2021/06 sayılı kararı ile; Şirketin Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’ na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’ nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolarında 9.145.576,00 TL Dönem Karı oluşmuştur. TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında da 712.062,10 TL Dönem Karı oluşmuştur. Bu itibarla, Yönetim Kurulu Genel Kurulun görüş ve onayına sunulmak üzere; -Şirketin TTK ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarında oluşan karın yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl karlarına transfer edilmesine, -Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda oluşan karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesinden sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabında takip edilmesine, -SPK’nın kar dağıtımına ilişkin mevzuat ve düzenlemelerine göre şirketin Dönem Karı olmasına rağmen dağıtılabilir net kara ulaşmak için öncelikle geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi gerekliliği nedeniyle 2020 yılı için kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine, Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

GEDZA… Yönetim Kurulunun 06.07.2021 tarih ve 2021-14 sayılı kararı ile Şirketin 35.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 11.664.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2020 yılı dönem net karından karşılanmak üzere 11.664.000,00 TL artırılarak 23.328.000,00 TL’ye yükseltilmesi ile ilgili olarak 09.07.2021 (bugün) tarihinde İhraç Belgesi’nin onaylanması ve esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi amacıyla 54604 sayılı evrak numarası ile Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.

 ITTFH… %100 Bağlı Ortaklık Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic. A.Ş. mülkiyetindeki; Konya İli Selçuklu İlçesi,Sille Mah.,42324 ada, 2 parselde tapuya kayıtlı 5.106,26 mt2 yüzölçümüne sahip arsanın, alıcı Kemal Coşkun’ a KDV dahil 8.525.000 TL (Sekiz milyon beş yüz yirmi beş bin Türk Lirası) bedelle satışına ilişkin olarak satış bedelinin tamamı 09.07.2021 (Bugün) tarihi itibari ile tahsil edilmiş ve ilgili taşınmazın tapu devri işlemi gerçekleştirilmiştir.

KOZAL…Şirkete ait mevcut ruhsatlardaki, potansiyel ve mevcut projelerde sondaj çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir. Buna göre 01.01.2020 ve 30.06.2020 tarihleri arasında 19.776 metre olan sondaj miktarı 01.01.2021 ve 30.06.2021 tarihileri arasında 142.157 metre karotlu sondaj olarak gerçekleşmiştir. Yapılan sondaj miktarında 2021 yılında geçen seneki döneme göre yüzde 619 oranında artış olmuştur. Şirket yerüstü karotlu 46 adet sondaj makinası ile arama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Tüm bu sondajlar ve diğer jeolojik çalışmaların sonucunda alınan numune analizleri uluslararası bir şirket olan ALS Chemex (Australian Laboratory Service) laboratuarları tarafından yapılmıştır. Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu madencilik çalışmaları SRK Consulting tarafından yapılan kaynak ve rezerv analizleri ile uyumlu şekilde yapılmıştır.

NTHOL, MERIT… Karadağ’ın Budva şehrinde, 19.000 m2 kapalı alan içinde 10 katlı olarak tasarlanan Merit Starlit Hotel & Residence bünyesinde 44 lüks otel odası ve 49 lüks rezidansın yanı sıra dünya standartlarında hizmet sunacak alakart restoranlar, barlar, gece kulübü, özel plaj, SPA, fitness merkezi ve 2.500 m2 alana sahip şans oyunu salonu planlanmaktadır. 2021 yılı içinde proje kapsamında 1. faz satışlara başlanmış olup, 5. 6. ve 7. katlarda toplam 30 daire satışa sunulmuştur.

PAPIL… Şirket Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan 31.12.2020 mali tablolarına göre 8.924.978,30 TL net dağıtılabilir dönem karından, toplam 500.000 TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

SAHOL, CIMSA… 01.10.2020 tarihli özel durum açıklamasında, Sabancı Topluluğu’nun küresel beyaz çimento ticaretinde lider oyuncu olma hedefine ulaşabilmesi için Şirketin mali gücü ile bağlı ortaklık Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çimsa)’nin operasyonel kabiliyetinin yurt dışında kurulacak Cimsa Sabanci Cement BV (CSC BV) bünyesinde birleştirilerek daha verimli ve güçlü bir platform yaratılmasının planlandığı açıklanmış ve bu planlamalar kapsamında kararlaştırılan çalışmalara yer verilmişti. Şirketin %60, Çimsa’nın %40 oranında sermayesine iştirak ettiği CSC BV’nin kuruluş işlemleri 16.11.2020 tarihinde tamamlanmış; gelinen noktada, Çimsa’nın yurt dışındaki beyaz çimento operasyonlarını üstlenen iştirak paylarının CSC BV’ye satışı gerçekleşmiş ve ayrıca Buñol Beyaz Çimento Fabrikası, CSC BV’nin %100 bağlı ortaklığı olan Cimsa Cementos Espana S.A.U. tarafından 09.07.2021 tarihinde, sözleşme gereği yapılan düzeltmelerle birlikte, 155.200.905,21 USD bedel karşılığı satın alınmıştır. Böylelikle, Sabancı Topluluğu’nun yurt dışı beyaz çimento yatırımlarının CSC BV çatısı altında toplanması amacıyla başlatılan yeniden yapılandırma süreci tamamlanmış olup, CSC BV aktif faaliyetlerine başlamıştır.

TUCLK… Şirket Yönetim Kurulu’nun 17.02.2021 tarihli toplantısında, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 (Yüz milyon) Türk Lirası’ndan 200.000.000 (İkiyüz milyon) Türk Lirası’na artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılından itibaren beş yıl için uzatılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “ŞİRKETİN SERMAYESİ ” başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekliyle tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi’nin Şirketin sermayesi ile ilgili esasları düzenleyen 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı 31.03.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, Onaylı tadil tasarısı ilişikte sunulmakta olup, ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Şirket Esas Sözleşmesi’nin Şirketin sermayesi ile ilgili esasları düzenleyen 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı Genel Kurulda kabul edilmiştir.

TUCLK… Şirketin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2020 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dönem kârının 6.934.832 TL ( Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 6.030.977-TL kardır) olduğu anlaşılmaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda, 2020 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması suretiyle öz sermayeye eklenmesi ve şirket bünyesinde bırakılması konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına, Yönetim Kurulu oybirliği ile karar vermiştir. Genel kurulda 2020 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması suretiyle özsermayeye eklenmesi ve şirket bünyesinde bırakılması konusunda oybirliği ile karar verilmiştir.

ULUUN… Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 06.07.2021 tarihinde verilmiş olunan teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 01.08.2021-20.08.2021 tarihleri arasında teslim edilecektir .

VBTYZ… VBT Yazılım payları, 12/07/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 26.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %31 olarak dikkate alınacaktır.

YKSLN… Şirketin 25.10.2019 tarihinde KAP’ta yayımlanan izahnamesinin, 28.2. maddesinde “Halka Arzın Gerekçesi Ve Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri” başlığı altında, (a) bendinde yer alan “Yatırım Finansmanı Ve Demirbaş Alımları” başlığı altında belirtildiği üzere; Şirketin üretim kapasitesinin artırılması, üretimde verimliliğin yükseltilmesi ve bu bağlamda ürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi amacıyla makine, ekipman, teçhizat, demirbaş, araç, modernizasyon vb. yatırımlar amacıyla kullanılması için ayrılan halka arz gelirinin %30’unun tamamı kullanılmış ve 09.07.2021 tarihi itibarıyla planlanan yatırımlar tamamlanmıştır

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu